mooimens

Praktijk voor Psychotherapie en CoachingPrivacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt in Europa nieuwe privacywetgeving.

In Nederland worden uw persoonsgegevens nu door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermd. 

Bij mijn behandelovereenkomst die u tekent bij de start van de begeleiding, hoort het onderstaande privacydocument waarin in begrijpelijke taal wordt toegelicht hoe ik met uw persoonlijke informatie omga.

Als integratief therapeut ben ik aangesloten bij de VIT -Verenigiing van Integraal Therapeuten en de VVTIV - Vlaamse Vereniging voor therapeuten in de Interactionele Vormgeving. Beide beroepsverenigingen eisen dat de bij hen aangesloten therapeuten voldoen aan de nieuwe privacyregels.

Als geregistreerd therapeut is de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) van toepassing op mijn begeleiding.

Voor informatie over het klacht- en tuchtrecht de SCAG en TCZ, hieronder een link naar de klachten pagina van de VIT.

https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/

Privacy-document 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

In het kader van het waarborgen van uw privacy:

•ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens

•zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

-voor waarneming door een collega tijdens  eventuele langdurige afwezigheid van mij, mocht dit noodzakelijk zijn.

-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

-Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie.

-Voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u van tevoren informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorg-nota

Op de zorg-nota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•uw naam, adres en woonplaats

•uw geboortedatum

•de datum van behandeling

•een korte omschrijving van de behandeling (prestatiecode)

•de kosten van het consult.